โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Young TH Leader & Innovator's Club

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Young TH Leader & Innovator's Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่ จำนวน 2 คน คือ นายอับดุลมาลิก รอเสะ และนางสาวพิชญานิน แทนสา ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ