โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี