ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี นำนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา
" การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการกลุ่มภาคกลางฝั่งตะวันตก " Health Beyond Limits ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี