ลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง ในโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 "วิถีถิ่น วิถีไทย ใส่ใจศิลปะและวัฒนธรรม 4 ภาค" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ในชุดการแสดง "รำตาลีกีปัส ออกยอเก็ตปาฮัง" ณ หอประชุม SBC HALL โดยกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก กรุงเทพมหานคร