โครงการพระราชดำริ

สำนักกิจการนิสิต นำนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลาง ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ : พอเพียง มีวินัย ในสุจริต จิตอาสา" ในวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสุพรรณบุรี - อ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน ได้แก่ หลักคิด หลักวิชา หลักปฏิบัติ และหลักการขยายผล พร้อมทั้งพระราชดำริของพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนิสิต นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 คน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแม่ข่ายในการจัดโครงการ