ประกวดร้องเพลง

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (นางสาวณัฐวรรณ สีสะอาด นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์) เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตกได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและแสดงออกความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอันเป็นการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย