เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

สำนักกิจการนิสิตได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพตติดกับนิสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีธนันชัย จากค่ายสุรสีห์จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยาย