การประชุมซักซ้อมเพื่อรองรับการตรวจประกัน ปีการศึกษา 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่รับชอบ เพื่อรองรับการตรวจการประกัน ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง เป็นประธาน ซึ่งมีคณาจารย์จากคณะต่างๆ ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้