จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งคณาจารย์เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ โดยมีประเด็นการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ข้อบังตับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางและเพิ่มพูนศักยภาพงานด้านวิจัย