ฝึกอบรมผู้นำนิสิต

สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต บัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านพันโทธนัญชัย  แก่นแก้ว เป็นวิทยากรบรรยาย