ศึกษา–ดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฮ่องกง❈เซินเจิ้นศึกษา - ดูงานสถาบันการศึกษาชั้นนา, เยี่ยมชม - ฟังบรรยายสรุปหัวเรื่อง: การพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การผลิตรถยนต์พลังงานคปก่อนโทรคุณนิคเพื่ออนาคต
จัดเป็นพิเศษสาหรับคณะนิสิตสูงสุด คุณ
ประเสริฐสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนเป็นคุณ●คุณปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการหัวเรื่อง: การต่อสู้ ษาเป็น
คุณปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์●คุณปรัชญาดุษฏีบัณฑิตและการสอน: การสอน
คุณปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์●บริหารธุรกิจสาขาการถ่ายภาพ
ที่ 26-28 มีนาคม 2562 (CX: 3 วัน)
**************** *********************