สัมมนายาเสพติด
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง "เท่าทันกฏหมายยาเสพติด สร้างเสริมทักษะชีวิตแก้ไขวิกฤตประเทศไทย Drugs free 4.0" ในระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแม่ข่ายในการจัดสัมมนา และมีสถาบันอุดมศึกษา 15 สถาบันเข้าร่วมสัมมนา