ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดย ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รองรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 25ุ60 ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย เป็นประธานกรรมการ ซึ่งบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี