โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สำนักกิจการนิสิต กาญจนบุรี นำนิสิตเข้าร่วมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลสระลงเรือ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่านว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ