โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักกิจการนิสิต กาญจนบุรี นำนิสิตเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา “ ภูมิคุ้มกันทางความคิด พิชิตภัยยาเสพติด | Executive function prevent drugs “ ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี มีมหาวิทยาลัยศิลปกรเป็นแม่ค่ายในการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปกร มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้ง นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวโอวาทแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีสภาบันเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 15 สภาบัน ซึ่งภายในการสัมมนาโครงการเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหายาเสพติดที่อยู่ในสภาบันอุดมศึกษาและสังคมรอบข้าง พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสภาบันอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกรียงไกร พึ่งเชื้อ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ( ปปส.) มาเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายพร้อมกับร่วมวิเคราะห์ปํญหาและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกับนักศึกษาที่มาเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ ผูกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นวิทยากรพิเศษในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่นักศึกษาผู้มาเข้าร่วมโครงการ