จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (ทางไกล) เพื่อปฏิบัติงานในรายวิชา PH3306 การประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข (Public Relations in Public Health) ของอาจารย์กิตติศักดิ์ หลวงพันเทา ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล