การเรียนการสอนรายวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ (ภาคปฏิบัติ)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ ประจำภาคการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์กล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ช่วยให้กับนิสิตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (ทางไกล) ระหว่างวันที่ 24 -26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยากาญจนบุรี