โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
  • เพื่อให้บริการสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน
  • เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • เพื่อให้คำแนะนำและเป็นศูนย์ประสานระหว่างบุคคลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิง สืบค้นข้อมูล
  • เพื่อสนับสนุนงานวิจัย