สถิติเพื่องานวิจัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมในหัวข้อ “สถิติเพื่องานวิจัย” ในวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วัฒนา สุนทรธัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะสัตวแพทย์