การประชุมชี้แจง การให้กู้ยืม สำหรับนิสิตกู้ยืมกองทุนและการพิจารณาสัมภาษณ์ กยศ. กรอ.