ประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์

คณาจารย์และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมรดนํ้าดําหัวท่านคณบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการขอขมา ขอโทษและขอพร