อบรมอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟและมีความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินแก่นิสิต บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมใบประกาศมอบให้ตามกฎหมายความปลอดภัยอัคคีภัย