การเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ ห้องเรียนคณะสาธารณสุขฯ PH1304 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. เพื่อเลือกคณะทำงานชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงไปและให้สโมสรนิสิตเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการกิจกรรมของนิสิต คิดและนำเสนอโครงการต่าง ๆ ฯลฯ ในครั้งนี้มีนิสิตได้รวมตัวกันจัดทีมสมัคร 3 พรรค ประกอบด้วย “พรรคพลังสาสุขฯ รวมใจ”, “พรรคสาสุขฯ สามัคคี” และ “พรรคน้องใหม่ร่วมใจพัฒนา” ผลการเลือกตั้งพบว่าผู้สมัครหมายเลข 3 นายอับดุลมาลิก รอเสะ เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560