ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาค เอมบริโอวิทยาและพยาธิวิทยา

ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาพยาธิสภาพของโรคที่ผิดปกติ และเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเวชศาสตร์คลีนิก (Clinical Medicine) ซึ่งได้จากการตรวจโดยการตัดเนื้อตัวอย่างไป (Biopsy)