ห้องปฏิบัติการสูติศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสัตว์ เช่น โค กระบือ รวมถึงการผสมเทียม