ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
จุลชีววิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งเรียกว่าจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส ฯลฯ ศึกษารูปร่าง หน้าที่ กระบวนการเมทาบอลิซึม การสืบพันธุ์ การจัดจำแนก ประโยชน์และโทษที่มีต่อมนุษย์ พืช สัตว์
ปรสิตวิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยผู้อื่นเป็นที่พักอาศัย หรือเป็นแหล่งอาหาร บางครั้งทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่ใช้ประโยชน์นั้นจนเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต เช่น การอาศัยอยู่ของพยาธิในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น