ห้องกายวิภาคศาสตร์

เป็นแขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยา ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต หมายรวมถึงกายวิภาคศาสตร์มนุษย์และสัตว์ (Human Anatomy,Animal Anatomy หรือ Zootomy)