ห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์และอายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์
เกี่ยวข้องกับการใช้หัตถการ หรือเครื่องมือในการผ่าตัดร่างกายของสัตว์ เพื่อสืบค้นอาการ และ/หรือรักษาความผิดปกติ เช่น โรค หรือ อาการบาดเจ็บ 
อายุรศาสตร์
เรียนเกี่ยวกับการป้องกัน การวินัจฉัย การรักษาโรคและความผิดปกติในร่างกายสัตว์