ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและห้องเภสัชวิทยา

เป็นห้องที่ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ กลไก และกระบวนการควบคุมการทำงานของเซลล์ อวัยวะ หรือระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิต โดยจะได้รับการควบคุมด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน ให้อยู่ในระดับเกือบคงที่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การศึกษาวิชาสรีรวิทยาจึงเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความกระจ่างในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทรงสภาพปกติของร่างกาย