คลินิก

สำหรับนิสิตชั้นปี 5 และชั้นปี 6 ประกอบด้วย

  • คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
  • คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
  • คลินิกทันตกรรมหัตถการ
  • คลินิกปริทันตวิทยา 
  • คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์