ศิลปวัฒนธรรม ปี2562 ครั้งที่ 19

ส่วนงานศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้นำนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี เข้าร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ ร่วมแสดงในงานนี้ด้วย