อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการทำวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น