โครงการรางวัล หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์

เนื่องด้วยในปี 2563 เป็นปีที่ 80 ของการก่อตั้งโรงเรียนทันตแพทย์ครั้งแรกในประเทศไทย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงเห็นสมควรให้มีการมอบรางวัลให้แก่นิสิตทันตแพทย์

ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 6 ปัจจุบัน ที่มีความเป็นเลิศในทุกทางขณะเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษา โดยได้รับมติจากอาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์

โดยดูจากผลการเรียน ความมีระเบียบวินัย ตลอดจนการมีศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ไปจนถึงความเป็นผู้นำ มีน้ำใจ และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

เพื่อเป็นการยกย่องตัวนิสิต และเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านอาจารย์หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์

ซึ่งนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ คือ นายฐาน์ฐณัฐ เมธีธัชกุล