วันทันตสาธารณสุข 2561

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพช่องปากของประชาชนชาวไทย และทรงสนับสนุนกิจกรรมทันตสุขภาพตลอดมา

โดยในงานมีการให้บริการตรวจฟันและรักษาฟันฟรี เช่น อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน ซึ่งให้บริการประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง