ออกหน่วยตรวจทันตสุขภาพในช่องปาก 2562

ส่วนงานบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ ออกหน่วยตรวจทันตสุขภาพในช่องปาก

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเขารักษ์ จ.กาญจนบุรี

และในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนพนมนาง จ.กาญจนบุรี