“สมศ ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0”

วันที่ พฤศจิกายน 2561 รศ.ดรกัญญามน กาญจนาทวีกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ตัวแทนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 สมศ ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0” ณ ห้องประชุม AB โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ