วันทันตสาธารณสุข 2560

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพช่องปากของประชาชนชาวไทย และทรงสนับสนุนกิจกรรมทันตสุขภาพตลอดมา

โดยในงานมีการให้บริการตรวจฟันและรักษาฟันฟรี เช่น อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน ซึ่งให้บริการประชาชนในพื้นที่และบรเวณใกล้เคียง