ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

  • โครงการวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
        จัดงานในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560
  • โคงการบริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel Advance" ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1349 อาคาร 13 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์