บุคลากร-เจ้าหน้าที่
อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ส่วนงานเลขานุการ

นางชนินทร์ธร สังข์วรรณะ
กาญจนบุรี
ว่าที่ ร.ต.หญิงมนิศรา ปะวะถา
กาญจนบุรี
นางสาวปัทมา วิเศษสิงห์
กาญจนบุรี
นางสาวกรรณิกา แก้วสวัสดิ์
วัชรพล
นางสาวสุดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
กาญจนบุรี
นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ กาญจนกูล
วัชรพล
นางสาวมยุรี แก้วเพ็ชรมะดัน
กาญจนบุรี
นางสาวรัตติยา สิทธิผล
วัชรพล

ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์

นางสาวมณฑา วงษ์ประดิษฐ์
กาญจนบุรี
นางวาสนา นนทลี
วัชรพล
นางสาวชนันท์พร กิมเยื้อน
กาญจนบุรี
นายรังสิมันต์ อินทรมาศ
วัชรพล
นางสาวชลิดา คงนิมิตร
กาญจนบุรี
นางสาววิชาพา กาไหล่ทอง
วัชรพล

ส่วนงานบัญชีและการเงิน

นางสาวรัชนีกร สมศรี
กาญจนบุรี
นางหงษ์ทอง อินทร์ใจเอื้อ
กาญจนบุรี
นางศุภวรรณ ชาญติสิงห์
วัชรพล
นางสาวอัปสร จันทะคัต
วัชรพล
นางสาวกาญจนา สังข์วรรณะ
กาญจนบุรี
นางสาวพรรณทิพย์ เพ็งสมบูรณ์
วัชรพล
นางสาวปัทมพร พุ่มโพธิ์
วัชรพล
นางสาวกำไร ศรีบุญเพ็ง
วัชรพล
นางสาวพรวดี สีขำ
กาญจนบุรี
นางสาวรุ่งทิวา สุทรงชัย
วัชรพล
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วเมืองกลาง
วัชรพล
นางสาววิชุดา สุขกล่ำ
วัชรพล
นายสมทบ คงอาจหาญ
กาญจนบุรี
นางสาวฐิติมา กลิ่นสุต
วัชรพล
นางสาวพิไลลักษณ์ แซ่คู
วัชรพล