สำนักอธิการบดี

สำนักอธิการบดี

สำนักอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

พันธกิจ

 • เป็นศูนย์กลางการทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงนบริหาร วิชาการ และงานบริการ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ3. พัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้
 • พัฒนาบุคลากรและส่วนงนของสำนักอย่างต่อเนื่อง

บริการและรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนานิสิต เพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไป 
 •  สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตวัชรพล วิทยาเขตบุรีรัมย์

โครงสร้างองค์กร

Image
สำนักอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • เป็นศูนย์กลางการทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงนบริหาร วิชาการ และงานบริการ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ พัฒนาบุคลากรและส่วนงนของสำนักอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ

ภารกิจ
ภารกิจ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนานิสิต เพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไป 
 •  สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

บริการ/รับผิดชอบ

งานสารบรรณและธุรการ
งานสารบรรณ
 • รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนงานและระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
  • งานบริการปฏิคม 
  • ให้การต้อนรับและดูแลผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย
  • จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองคณะกรรมการ และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆของมหาวิทยาลัย

 • ดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารและการจัดเลี้ยงรับรองคณะกรรมการคณะผู้ตรวจเยี่ยม คณะผู้ตรวจสอบ คณะผู้ประเมิน และแขกของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสต่างๆ
งานธุรการ
 • รับผิดชอบงานธุรการของส่วนงาน
 • รับผิดชอบงานเลขานุการอธิการบดี
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน
 • รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน
 • รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน
 • รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน
 • และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 
 

บริการ/รับผิดชอบ

งานสารบรรณและธุรการ
งานสารบรรณ
 • รับผิดชอบงานสารบรรณของส่วนงานและระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
  • งานบริการปฏิคม 
  • ให้การต้อนรับและดูแลผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย
  • จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มรับรองคณะกรรมการ และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆของมหาวิทยาลัย

 • ดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารและการจัดเลี้ยงรับรองคณะกรรมการคณะผู้ตรวจเยี่ยม คณะผู้ตรวจสอบ คณะผู้ประเมิน และแขกของมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสต่างๆ
งานธุรการ
 • รับผิดชอบงานธุรการของส่วนงาน
 • รับผิดชอบงานเลขานุการอธิการบดี
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน
 • รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน
 • รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน
 • รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนงาน
 • และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย