Information Service
Research

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการข้อมูลข่าวสาร (Information Service)

 • งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี-โท
 • งานรับสมัครนิสิต และตรวจสอบเอกสารการสมัคร
 • งาน ระบบ Call Center

บริการ/รับผิดชอบ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี-โท
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเรียนการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายตามสื่อต่างๆ เช่น Website ของมหาวิทยาลัย,Facebook และ Line Official
 • ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลนิสิตขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • อัพเดทข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ข่าวสาร-กิจกรรม
 • ตรวจสอบ E-mail ที่นิสิตได้กรอกรายละเอียดการสมัครไว้
รับสมัครนิสิต และตรวจสอบเอกสารการสมัคร
 • ตรวจสอบเอกสารการรับสมัครของนิสิต และกรอกประวัติลงในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่นิสิตที่สมัครเรียนเข้ามา เช่น รหัสนิสิต วิธีการเข้าเรียน การชำระเงิน เป็นต้น
 • ประสานกับฝ่ายทะเบียนเพื่อส่งต่องาน
 • แจ้งรหัสนิสิตให้ศูนย์บริการสารสนเทศทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประสานงานกับนิสิตต่อไป
งาน Call Center
 • รับโทรศัพท์และตอบข้อซักถามให้กับนิสิต แต่หากเป็นคำถามที่ต้องลงลึกรายละเอียด ทางทีมงานจะประสานงานติดตามข้อมูลให้
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการแก้ไขปัญหาให้กับนิสิต

ด้านอื่นๆ

 • จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้นิสิตทุกเดือนตลอดปีการศึกษา
 • กำกับดูแลศูนย์บริการสารสนเทศทุกศูนย์ของมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย