CRM & Website
Research

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานพัฒนาเว็ปไซต์ และ CRM

งานพัฒนาเว็ปไซต์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
การพัฒนาหน้าเว็บไซต์เป็นเรื่องราวที่ความหลากหลาย และแตกต่างกันไปตามขนาดของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการพัฒนาเว็ปไซต์ จะต้องอาศัยทักษะความชำนาญหลายด้านๆ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดการอบรมให้แก่บุคลากรเป็นประจำ โดยจัดอบรมปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ทางหน่วยงานต่างๆ สามารถอัพเดทข่าวสารข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการรับรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

CRM
ให้คำปรึกษา บริการ กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งจัดอบรมด้านการใช้งานระบบ, เป็นต้น

บริการ/รับผิดชอบ

1. Webmaster
ดูแลหน้าเว็บไซต์ ควบคุมทิศทางของหน้าเว็บไซต์น่าจะไปทางไหนทิศทางใด ตั้งเนื้อหาภายในเว็บไซต์ตลอดจนถึงหน้าตาของเว็บเพจ และคอยดูแล กำหนดแนวทาง และรายละเอียดทางเทคนิค รวมไปถึงคิดหาวิธีสร้างความสนใจให้กับเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เข้าใช้บริการจำนวนมาก  อีกทั้งควรมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเว็บไซต์และเข้าใจหลักการทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

2. กำหนดโครงสร้างข้อมูล (Informaton Aechitect) 

กำหนดโครงสร้างข้อมูล จัดระเบียนข้อมูลและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ สร้างความความสนใจให้กับผู้ใช้งาน รวมไปถึงการแสดงถ่ายทอดโอนข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมาเป็นไซต์แมป (Site Map)

3. เว็ปดีไซต์ (Web Designer) 

ออกแบบลักษณะหน้าตาทั้งหมดของเว็บไซต์ วิธีการปรับขนาดไฟส์กราฟิกในโปรงแกรมต่างๆ เช่น Fireworks หรือ Image Ready  และการใช้งานโปรงแกรมช่วยสร้างเว็บ 

4. เว็ปโปรแกรมเมอร์ (Web Progammer) 

เขียนสคริปและโปรแกรมการเขียนต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ปรับเทคนิคเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเว็บไซต์ให้มีความรวดเร็วรวมทั้งการใช้งานโปรแกรม FTP ในการอัพโหลดไฟส์ข้อมูล

5. ดูแลระบบ (System Administratom) 

ควบคุม ดุแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และปรับตัวระบบเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ,Routing 

6. ตรวจสอบ เนื้อหา ( Content Editor/Wrter) 

จัดเตรียมเนื่อหาทั้งหมดของเว็ปไซต์ โดยรวบรวมเนื้อหาที่ประโยชน์และน่าสนใจให้กับผู้ใช้สม่ำเสมอ ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของเนื้อหาคำผิด หรือข้อความที่อ่านแล้วสับสน