Data Control
Research
Research

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Data Control

  • บันทึก แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาจัดทำ วิเคราะห์ และสรุปรายงานให้กับผู้บริหาร
  • ตรวจสอบบันทึกและแก้ไขข้อมูลที่เป็นส่วนกลาง จัดทำและนำเสนอรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำและปรับปรุงเอกสาร-วิธีการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอ หาแนวทาง และหรือ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

บริการ/รับผิดชอบ

  • ดูแลการจัดทำสื่อการสอนของอาจารย์ เช่น นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
  • ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
  • ให้คำแนะนำในการทำสื่อประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์
  • สรุป รวบรวมสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
  • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย