สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่พัฒนาระบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย จึงมุ่งเน้นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และก้าวทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันทสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. ระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา (WEMs)
2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา(DSS)
3. ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายทางไกล (Cyber U)
4. ระบบ Call Center
6. ระบบคลินิกทันตกรรม
5. เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทั้งนี้ทางสำนักฯ ได้มีการจัดอบรมในการใช้ระบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจหลักการใช้ระบบอย่างถูกต้อง
และนำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
โครงสร้างการบริหาร