ศิษย์ปัจจุบัน

Student

กิจกรรมต่าง ๆ

โครงการสัมมนาวิชาชีพ บรรยายหัวข้อ “ธุรกิจสมัยใหม่กับการเตรียมความพร้อมทางภาษีอากร”

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตโดยคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตโดยคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562   เวลา  08.30 - 16.00 น.
ณ ห้อง 4404 ชั้น 4 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ภาพเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาวิชาชีพ

โครงการสัมมนาวิชาชีพ “ธุรกิจสมัยใหม่กับการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษีอากร”
โครงการสัมมนาวิชาชีพ “ธุรกิจสมัยใหม่กับการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษีอากร”
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา  08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

                             
ภาพเพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดำ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดำ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดำ
(ด้านผู้นำชุมชนและการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนไทยทรงดำ)
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2562
วัดพรหมนิมิต อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี


โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ

โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาตร์
โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   เวลา  08.30 - 16.00 น.
ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ภาพเพิ่มเติม

Please publish modules in offcanvas position.