ข้อมูลอบรม/สัมมนา/ดูงาน/

บันทึกข้อมูลการอบรม/สัมมนา

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันเสาร์ ที่19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การประชุมและศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ สสอท.


การประชุมและศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมการ สาขาบริหารธุรกิจ สสอท. วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบวิธีวิจัยเขิงคุณภาพ: ปรัชญา วิธีวิทยา และการนำไปใช้ประโยชน์"  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ของผู้เรียน วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการการเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)ด้วยโปรแกรม Amos
ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม Powerpoint

       โครงการการเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง(SEM)ด้วยโปรแกรม Amos วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ. อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

การแบ่งงานโครงการประกวดธุรกิจ Startup สสอท.บธ.
ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com

          กิจกรรมการประกวดธุรกิจ Startup เป็นเวทีจัดประกวดผลงานของนักศึกษา โดยการประกวดในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศจะเชิยกรรมการตัดสินจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจ Startup มาร่วมทำการตัดสิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงานของตนเองและสถาบันอุดมศึกษาต่อไป รวมทั้งมีการประสานความรวมมือกับเครือข่ายองค์กรต่างๆทั้งภาคราชการ และภาคเอกชนเพื่อร่วมสนับสนุน ( Co-Host) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ”
ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com    

         ศูนย์นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ” (Creative Innovation for Business Development and Expansion) ในวันที่ 16-18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอไซด์ และมหาวิทยาลัยศิลปกากร

        วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ธุรกิจซึ่งจะส่งผลต่อการการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าและธุรกิจให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

Please publish modules in offcanvas position.