KM

แบบสอบถามความพึงพอใจ

การขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ของ ผศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม

หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ของ ผศ.ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ จรัสพงศ์ คลังกรณ์

กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ อินหว่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพิชชา เถลิงพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ สุขสม

สรุปแบบความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2560

สรุปแบบความพึงพอใจ

Please publish modules in offcanvas position.