บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ
          โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน

ราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู

 ราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย

            - สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
            - สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
            - สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์
            - สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
            - แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

กิจกรรมเวียนเทียนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ อำเภอห้วยกระเจา

เวียนเทียน คือการเดินเวียนรอบปูชนียวัตถุและปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ  ไทยได้รับคตินี้มาจากอินเดียพร้อมกับพระพุทธศาสนา โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนในพระไตรปิฎก ซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นๆ อย่างสูงสุด ไทยได้รับคตินิยมนี้มาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัยมาตั้งแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏเป็น "ฐานประทักษิณ" สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียน ในโบราณสถานทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยทวารวดี รวมทั้งปรากฏข้อความในพงศาวดารว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ประเพณีสงกรานต์ไทยทรงดำ

ชื่องาน                  ประเพณีสงกรานต์ไทยทรงดำ อ.ห้วยกระเจา 

สถานที่จัดงาน        วัดเขาพรหมนิมิต ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ไฮไลท์ของงาน       ชมการทำบุญตักบาตร  ถวายผ้าป่า  ก่อพระเจดีย์ทราย, ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ,การประกวดธิดาไทยทรงดำ,  ชมนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำ, ชมการเล่นคอนฟ้อนแคน, รำวงย้อนยุค, ร่วมรับประทานอาหารแบบพื้นบ้านของชาวไทยทรงดำได้ฟรีตลอดงาน

Please publish modules in offcanvas position.