อาจารย์-เจ้าหน้าที่

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.อนันตพร วงศ์คำ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
   มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

ติดต่อ

โทรศัพท์ 035-651-000 ต่อ 7130 หรือ 7131
 มือถือ   088-585-2040,  091-831-1969

อาจารย์ ดร.จินดา ทับทิมดี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
   มหาวิทยาลัยณิวัฒนา

ติดต่อ

โทรศัพท์ 035-651-000 ต่อ 7130 หรือ 7131
 มือถือ   088-585-2040,  090-992-9212

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปกติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทางไกล

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี ปกติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี ทางไกล

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปกติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ทางไกล