ปริญญาเอก

Doctor of Business Administration

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Business Administration

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดเปิดดำเนินการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้คนเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น ส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชีวิตมีความรีบเร่ง แข่งขัน และต้องพึ่งพาตนเองเพื่อความอยู่รอด ส่งผลให้มีแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม อาจประสบปัญหาวิกฤตทางสังคม ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนก็เช่นเดียวกัน อาจประสบปัญหาวิกฤตค่านิยมจริยธรรมและทางพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

จากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตร จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคคลทางธุรกิจให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานในการบริหารธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เป็นผู้รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งประกอบวิชาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล และเป็นผู้นำในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้สามารถรู้เท่าทันต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ

Image

ปรัชญาของหลักสูตร

        พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ.

ข้อมูลหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ความสำคัญของหลักสูตร

         กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแส      โลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารธุรกิจในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้            

                   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงความสำคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดการการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจเพื่อป้อนบุคลากรสู่ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการแข่งขันได้ในเวทีอาเซียนและเวทีโลก

ผศ.ดร.นพดล พันธุ์พานิช
ดร.ยศพงศ์ รัตนมุง
ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล
ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
ผศ.ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์
ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์
ดร.สุภัทรา สงครามศรี
อาจารย์ ดร.อภินันท์ บุษบก

Contact Graduate School

Address
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล)
เลขที 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-563-5252 
Information
คุณจินตาภา บัวอุไร
Mobile : 080-089-8617, 090-665-7011-13
www.western.ac.th
 

Please publish modules in offcanvas position.